HONDA MAGNA

Magna V45, silnik 700cc V4,16valae. Cruiser o sportowym charakterze, igla tylko 18500 mil, tax 06-16, tel 0892120137